AHT Nieruchomości s.c.
PL DE ENG

Regulamin

Zasady rezerwacji apartamentu

 

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu lokalu apartamentowego (kwatery wakacyjnej) firmy AHT Nieruchomości s.c. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Po uzgodnieniu terminu wynajmu oraz ceny za usługę firma AHT Nieruchomości s.c. przyjmuje rezerwację wstępną. Do klienta przesyła potwierdzenie rezerwacji zawierające termin wynajmu, cenę, wysokość zadatku tj. 20% całkowitej ceny wynajmu i numer konta, na który ten zadatek powinien być wpłacony w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Podpisane i odesłane potwierdzenie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji ostatecznej.
 4. Po dokonaniu wpłaty zadatku jego zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji. Zmiana terminu musi być ustalona z firmą AHT Nieruchomości s.c.
 5. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji muszą być dokonywane w formie pisemnej.
 6. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji bez konieczności powiadomienia klienta.
 7. Pozostałą część należności za cały deklarowany pobyt wraz z opłatą uzdrowiskową należy uregulować gotówką niezwłocznie w dniu przyjazdu w siedzibie firmy AHT Nieruchomości s.c.
 8. Wcześniejszy wyjazd Klienta (niż w zarezerwowanym terminie) nie zobowiązuje AHT do zwrotu części należności za pobyt niewykorzystany.
 9. Termin pobytu można przedłużyć, uzgadniając to z firmą AHT Nieruchomości s.c.
 10.  Doba w apartamentach trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu klienta do godz. 10:00 w dniu wyjazdu klienta. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uzgodnieniu z firmą AHT Nieruchomości s.c.
 11. Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt z uwzględnieniem wcześniej wpłaconego zadatku, natomiast zdanie kluczy do apartamentu odbywa się w sposób ustalony z firmą AHT Nieruchomości s.c.

 


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU KLIENTA

 

 1. Liczba osób zamieszkujących w apartamencie nie może być większa niż uzgodniona w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Na 1 osobę przewidziany jest 1 kpl.  pościeli oraz 1 kpl. ręczników (mały i duży).
 3. W apartamencie zabronione jest palenie tytoniu. Każdy z klientów zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właściciela oraz przestrzegania ogólnie przyjętego porządku publicznego.
 4. W godzinach od 22.00 do 7.00 w apartamencie obowiązuje cisza nocna.
 5. W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego firma AHT Nieruchomości s.c. ma prawo i obowiązek interweniować, aż do  natychmiastowego zerwania umowy włącznie. W takim przypadku klient nie ma prawa dochodzić od firmy AHT Nieruchomości s.c. zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
 6. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co rozumiane jest dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz starannie przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 7. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł, natomiast w przypadku zagubienia  pilota do hali garażowej/parkingu w wysokości 120 zł.
 8. Prosimy Klientów o zgłaszanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie pobytu, a także usterek czy awarii w chwili ich wydarzenia firmie AHT Nieruchomości s.c., która zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. 
 9. W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie lub zaginięcia części jego wyposażenia klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu klienta w formie gotówki firmie AHT Nieruchomości s.c.
 10. Jeżeli w czasie Państwa pobytu będziecie niezadowoleni z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od firmy AHT Nieruchomości s.c., prosimy natychmiast ten fakt zgłosić aby rozwiązać zaistniały problem.
 11. Firma AHT Nieruchomości s.c. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w apartamencie rzeczy i drogocenne przedmioty klienta.
 12. Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych AHT Nieruchomości s.c. 
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest AHT Nieruchomości S.C.  z siedzibą w Świnoujściu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 3, kod pocztowy 72-600, e-mail: biuroaht@nieruchomosci-swinoujscie.pl, tel. 601069893

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Beata Lewandowska e-mail: biuro@iodopila.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu zawarcia umowy świadczenia usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 • w celu przedstawienia usług oferowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Okres przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 1 roku od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz jest warunkiem zawarcia umowy lub przedstawienia oferty usług, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi np. inne firmy świadczące usługi w obrocie nieruchomościami

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, notariusze,

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz mogą być profilowane w celu doboru najlepsze oferty.

AHT Nieruchomości s.c.ul. Nowowiejskiego 3, Villa Dorota72-600 Świnoujście

Wykonanie: Diamond-Design