AHT Nieruchomości s.c.
PL DE ENG

Meldunek bez zgody właściciela

GB 24-02-2014, ostatnia aktualizacja 24-02-2014 12:33
źródło: Fotorzepa
autor: Jerzy Dudek
źródło: Rzeczpospolita
autor: Krzysztof Łokaj

Jeżeli właściciel wynajmuje lokal, to godzi się na to, żeby lokator przebywał w jego mieszkaniu. A to poświadcza meldunek.

Rz: Czytelnik pyta, czy najemca może się zameldować w lokalu bez wiedzy właściciela, na podstawie umowy najmu lokalu? W przypadku umowy najmu lokalu na czas oznaczony – na okres podany w umowie, a w przypadku umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony – bezterminowo. Powyższe pytania dotyczą umowy, w której nie ma zastrzeżenia, iż właściciel nie wyraża zgody na meldunek. Co jednak będzie, gdy takie zastrzeżenie zostanie wpisane do umowy? Czy jest ono wiążące dla organu meldunkowego?

Paweł Puch: W wyroku NSA z 25.09.2008 r. sygn. akt. II OSK 1069/07 sąd uznał, że ustawodawca nie wymaga od ubiegającego się o zameldowanie przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tytuł prawny do lokalu. Wymóg w postaci przedstawienia organowi meldunkowemu dokumentu, który potwierdzałby uprawnienie do przebywania w lokalu, wynikał z treści art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który został jednak uznany za niezgodny z art. 52 ust. 1 i art. 83 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 27 maja 2002 r. o sygn. akt K 20/01 (OTK-A 2002/3/34).

Zatem organy prowadzące ewidencję ludności stwierdzają jedynie okoliczności faktyczne związane z pobytem osób w określonych miejscowościach, nie jest zaś ich rolą poddawanie weryfikacji uprawnień do przebywania w lokalach. Brak zgody właściciela na zameldowanie nie stanowi przeszkody do dokonania zameldowania. Oczywiście pobyt osoby ubiegającej się o zameldowanie w lokalu musi mieć charakter pobytu legalnego, gdyż tylko taki pobyt uprawnia do zameldowania.

A co oznacza „pobyt legalny\"?

Przebywanie w lokalu na zasadach zgodnych z prawem, za wiedzą i zgodą właściciela lokalu. Instytucja zameldowania nie może bowiem sankcjonować samowoli, a więc sytuacji będącej następstwem naruszenia posiadania, czy wręcz przestępstwa polegającego na naruszeniu miru domowego.

Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. Jeśli zgłaszający meldunek lokator nie przedstawi zgody właściciela na zameldowanie, to organ administracji ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, które wykaże, czy zgłaszający przebywa w danym lokalu z zamiarem stałego pobytu.

Zameldowanie w takim przypadku nie zależy od tego, czy właściciel lokalu potwierdzi fakt pobytu danej osoby w tym lokalu, lecz od tego, czy taki pobyt rzeczywiście ma miejsce i rolą organu jest ustalenie tego stanu rzeczy za pomocą środków dowodowych, określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (wyrok WSA Warszawa z 20.01.2010 sygn. akt IV SA/Wa 1948/09).

 

Czyli jeśli wynajmuję mieszkanie, to zgadzam się na meldunek najemcy?

Jeżeli właściciel wynajmuje lokal, to godzi się na to, żeby lokator w jego lokalu przebywał, a więc jego pobyt jest legalny, umożliwiający meldunek nawet bez zgody właściciela. Bowiem w przypadku braku tej zgody to postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez organ meldunkowy wykaże, że są do tego podstawy (zawarta umowa najmu i przebywanie pod danym adresem). Wobec tego zamieszczanie w umowie najmu klauzuli, że najemca nie ma prawa zameldować się w lokalu, nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Warto jednak przypomnieć, że zameldowanie ma tylko i wyłącznie charakter porządkowy i nie rozstrzyga o uprawnieniach do lokalu, jak i prawie do przebywania w nim. Celem instytucji zameldowania jest tylko odzwierciedlenie aktualnego stanu faktycznego związanego z czasowym oraz stałym pobytem osób pod danym adresem.

Powrót

AHT Nieruchomości s.c.ul. Nowowiejskiego 3, Villa Dorota72-600 Świnoujście

Wykonanie: Diamond-Design